BOA đánh giá sơ bộ PTN


BOA đánh giá sơ bộ PTN


Với mục đích trở thành PTN hàng đầu, công ty đã mời Văn phòng đánh giá chất lượng BOA về kiểm tra quy trình, máy móc thiết bị, năng lực nhân viên... Đợt đánh giá sơ bộ lần này gồm các lĩnh vực an toàn điện, hiệu suất năng lượng, tần sồ vô tuyến (RF) và tương thích điện từ (EMC), đây là tiền đề rất quan trọng để các nhân viên có thể hiểu sâu hơn cũng như trở thành những thử nghiệm viên hàng đầu.
Phòng an toàn điện
Kiểm tra thiết bị phòng an toàn điện. Sự phù hợp các tiêu chuẩn an toàn là bắt buộc tại các thị trường lớn trên toàn thế giới. Thử nghiệm an toàn là một quá trình thiết yếu để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và giảm rủi ro từ sản phẩm.
Phòng hiệu suất năng lượng
Kiểm tra kết quả test của nhân viên. Sự phù hợp với các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng là bắt buộc đối với các thị trường lớn trên thế giới. Quá trình kiểm tra hiệu suất là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và giảm lượng khí thải CO2 từ việc sản xuất điện và đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng.
Phòng EMI
Kiểm tra máy móc thiết bị phòng thử nghiệm EMI. Đánh giá sự phù hợp đối với EMC là bắt buộc trong thị trường lớn của thế giới. Thử nghiệm EMC là quá trình thiết yếu để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, nâng cao hiệu suất của sản phẩm và giảm rủi ro sự không phù hợp. Ngoài ra, đánh giá sự phù hợp và kiểm tra EMC của bên thứ ba bởi các tổ chức đáng tin cậy là cần thiết để có thể cạnh tranh trên thị trường.
Phòng RF
Các thiết bị phòng RF được kiểm tra một cách chi tiết
Ảnh lưu niệm
Bước chạy đà tạo nên phòng thử nghiệm hàng đầu GCL ( Hà Nội )