Chương trình So sánh liên phòng giữa ba phòng thử nghiệm GCL (Ha Noi), GCL (HCM) và phòng thử nghiệm UCS Hàn Quốc.


Ngày 19/06/2023 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc phòng thử nghiệm GCL (Ha Noi), GCL (HCM) tham gia chương trình so sánh liên phòng với phòng thử nghiệm UCS Hàn Quốc về lĩnh vực An toàn - thiết bị Adapter và lĩnh vực Hiệu suất năng lượng - thiết bị Màn hình máy tính.


Đại diện PTN GCL - Mr.Michael Yu, đại diện phòng thử nghiệm UCS Hàn Quốc - Mr.Yong Bok Lee
Chương trình so sánh liên phòng này là một phần của hoạt động nâng cao, duy trì độ tin cậy của phép thử, từ đó đưa ra đánh giá tốt hơn năng lực phòng thử nghiệm của đơn vị tham gia cũng như đáp ứng yêu cầu, chính sách của văn phòng công nhận chất lượng.
Hình ảnh quá trình thử nghiệm trực tiếp thiết bị Adapter tại phòng lab UCS Hàn Quốc
Thông tin các đơn vị tham gia:
+ Phòng thử nghiệm GCL (Ha Noi) được BoA công nhận với số VILAS 1451, Phòng thử nghiệm GCL (HCM) được BoA công nhận với số VILAS 1486.
+ Phòng thử nghiệm UCS Hàn Quốc là đơn vị uy tín hàng đâu trong lĩnh vực thử nghiệm An toàn và Hiệu suất năng lượng từ năm 1999 đến nay và được KOLAS công nhận có số KOLAS là KT263.
Kết quả thử nghiệm 1 phép thử Adapter
Nội dung so sánh liên phòng:
1) Một mẫu thử nghiệm đầy đủ các thông tin, số liệu rõ ràng sẽ lân lượt được gửi đến các PTN tham gia.
2) Các PTN sẽ tiến hành xác nhận mẫu và thử nghiệm.
3) Đưa ra kết quả.
4) Kết quả của các PTN tham gia sẽ được tổng hợp xử lý và thống kê để đưa ra báo cáo chính xác nhất.
Thông qua chương trình So sánh liên phòng với PTN UCS đã giúp khẳng định được năng lực PTN cũng như dộ uy tín của các PTN GCL trên lĩnh vực thử nghiệm sản phẩm điện – điện tử.