Các Loại Chứng Nhận BIS


Gồm những loại sau


- Đăng ký nhà máy mới
- Model toàn diện
- Cập nhật CCL
- Model mới được thêm vào báo cáo cũ
- Thêm thương hiệu mới
- Rút model
- Cập nhật tiêu chuẩn
- Cập nhật thông tin nhà máy
- Tên hoặc địa chỉ, hoặc email, Quản lý hoặc người ủy quyền
- Cập nhật thông tin IR
- Gia hạn nhà máy.