Tổng quan về hệ thống chứng nhận Việt Nam


Sơ đồ tổng quan về hệ thống chứng nhận Việt Nam


Tổng quan về hệ thống chứng nhận Việt Nam
Hai lĩnh vực an toàn và tương thích điện từ (EMC) thuộc lĩnh vực do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, có quy trình chứng nhận được minh họa theo sơ đồ trên.Lĩnh vực hiệu suất năng lượng được quản lý bởi Bộ Công thương, lĩnh vực viễn thông được quản lý bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.
Riêng lĩnh vực tương thích điện từ (EMC), khách hàng có thể thử nghiệm sản phẩm của mình ở các phòng thử nghiệm trong và ngoài nước (PTN ngoài nước đã được thừa nhận).Còn các lĩnh vực khác như An toàn, Hiệu suất năng lượng bắt buộc phải thử nghiệm trong nước.