Tổng quan về ISI


Những điều cần biết


- Nhà máy sẽ là người nộp đơn không phải nhà sản xuất
- Cần đánh giá nhà máy
- Bắt buộc có người đại diện địa phương
- Bắt buộc có đánh giá cục bộ
- BIS sẽ tiến hành thanh tra mỗi 2 năm một lần (thanh tra bất chợt)
- Mỗi nhà máy/sản phẩm cần những chứng nhận riêng biệt.
- Tên thương hiệu có thể thêm mà ko cần đánh giá.
- Có thể xin chứng nhận của vài model trên mỗi nhóm/seri
- Nhà máy phải có trang thiết bị đánh giá và thiết bị sản xuất nội chế
- Việc kiểm soát chất lượng của nhà máy phải tuân thủ ISO 9001 & ISO 17025
- Phải có nhân viên đánh giá đủ năng lực trong phòng Lab để đánh giá sản
phẩm
- BIS sẽ tính phí nhãn hằng năm.