Quy trình chứng nhận lĩnh vực an toàn điện


Quy trình chứng nhận lĩnh vực an toàn điện


Sơ đồ chứng nhận cho sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn
Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là hoạt động đánh giá, xác nhận phù hợp. Về mặt kỹ thuật cho một sản phẩm hay bất kỳ loại hình hàng hóa cụ thể nào đó. Dùng để so sánh với các quy chuẩn được đề ra tương ứng đã được quy định. Phương thức này làm công việc chính là thử nghiệm các mẫu sản phẩm điển hình, đồng thời kết hợp với các kiểm tra, đánh giá trong quá trình sản xuất trực tiếp trên thực tế của doanh nghiệp.

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là hành động đánh giá sự phù hợp của tổ chức chứng nhận thông qua việc thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm dựa vào kết quả thử nghiệm mẫu hàng hóa, sản phẩm. Theo đó, kết quả thử nghiệm này được lấy theo phương thức xác xuất thống kê cho lô hàng hóa, sản phẩm để đưa ra kết luận về sự phù hợp của lô đó.