Quy trình chứng nhận và nhãn dán ISI


Quy trình chứng nhận và nhãn dán


Bước 1: Chuẩn bị đơn
Bước 2: Nộp lệ phí và sản phẩm gốc cho BIS
Bước 3: Nhận tất cả (Số file tạm thời để theo dõi tiến độ)
Bước 4: BIS sẽ yêu cầu tài liệu làm rõ đơn
Bước 5: Nộp lệ phí xác thực và đánh giá (đơn vị USD)
Bước 6: BIS sẽ chỉ định người đánh giá
Bước 7: Lên kế hoạch lịch trình đánh giá và chuẩn bị VISA/Khách sạn /Vé náy bay
Bước 8: Đánh giá nhà máy
Bước 9: Người đánh giá sẽ gửi báo cáo về FMCS
Bước 10: Đánh giá tại phòng Lab đã được BIS Ấn Độ chứng nhận
Bước 11: BIS sẽ ban hành quyết định và nhận RF
Bước 12: Nộp phí gắn nhãn tối thiểu cho BIS & Thỏa thuận & Cam kết bồi thường & Bảo lãnh ngân hàng.
Bước 13: Bắt đầu gắn nhãn của BIS lên sản phẩm và bán
Bước 14: Hàng năm cần nộp đơn gia hạn nhà máy và phí nhãn BIS
theo dữ liệu số lượng sản xuất
Bước 15: Chuẩn bị chữ ký của kế toán viên giám định và đóng dấu dữ liệu sản xuất.
Nhãn dán ISI
---