Chứng nhận hợp quy cho pin


Chứng nhận hợp quy cho pin


Dấu CR cho pin
Dấu CR cho pin được ban hành theo thông tư 4/2018/BTTTT
Quy trình chứng nhận hợp quy
Gồm 5 bước từ quá trình lấy mẫu đến kết thúc quy trình IPQR
Phạm vi áp dụng
Phạm vi áp dụng cho:
- Pin điện thoại di động
- Pin máy tính bảng
- Pin của laptop
Tiêu chuẩn thử nghiệm QCVN 101:2020/BTTTT, nếu nhà nhập khẩu pin số lượng ít và không thể cung cấp đủ số lượng mẫu để thử nghiệm: phải cung cấp tài liệu minh chứng như đặc thù, mục tiêu nhập khẩu, sử dụng, tần suất nhập khẩu cho VNTA.